Stichting Natuurlijk Melken is als mede-opdrachtgever nauw betrokken bij de ontwikkeling van het internationale keurmerk ‘On the way to PlanetProof’, uitgevoerd door Stichting Milieukeur. Een certificaat waarbij duurzaamheid inclusief een invulling voor biodiversiteit wordt geborgd. Het keurmerk kan helpen om een grotere duurzame melkstroom in Nederland te ontwikkelen en in te spelen op de marktvraag  van supermarkten, bedrijven en zuivelmerken. Als Stichting zien we echter meer mogelijkheden. NM2050 gaat zich inzetten om het certificaat ook toepasbaar te krijgen voor groenfinanciering, waar mogelijk een koppeling te maken met toekomstig landbouwbeleid en gaat zij het certificaat onder de aandacht brengen bij grondeigenaren. Doel is het koppelen van meerdere geldstromen aan een nieuw verdienmodel voor boeren die duurzaam en natuurinclusief willen werken.

Hieronder het persbericht (incl link) met aankondiging dat keurmerk in ontwikkeling is: https://planetproof.eu/510/m/nieuws/621/details.html

Verder in de volgende link een uitnodiging voor een hoorzitting waarbij concept criteria voor het keurmerk besproken worden: https://planetproof.eu/510/m/nieuws/620/details.html

Persbericht
SMK komt met keurmerk voor duurzamere zuivel ‘On the way to PlanetProof’

SMK (Stichting Milieukeur) gaat een certificatieschema voor duurzamere zuivel publiceren, onder het internationale keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Dit is een belangrijke stap naar een duurzamer assortiment in de supermarkt en een verdere verduurzaming van de zuivelsector. PlanetProof heeft een integrale benadering van duurzaamheid. Conform de procedure bij de ontwikkeling van een nieuw certificatieschema zijn tal van maatschappelijke organisaties, overheid en wetenschap geconsulteerd.

Om het keurmerk te mogen dragen, moet melk voldoen aan zowel de eisen van diergezondheid en dierenwelzijn, als van biodiversiteit en klimaat. Daarnaast moet de melk voldoen aan de criteria voor weidegang en grondgebondenheid. Deelname staat open voor alle zuivelproducenten die aan de criteria voldoen.

Foto: Anton-Havelaar/Shutterstock.com

FrieslandCampina en Stichting Natuurlijk Melken 2050 (NM2050) hebben op voorhand belangstelling voor het keurmerk. Inkoopvereniging Superunie en supermarktketens Jumbo, Aldi en Lidl geven aan interesse te hebben om het zuivelschap verder te verduurzamen met PlanetProof melk- en zuivelproducten. Ook foodservicebedrijf Albron steunt de introductie van PlanetProof zuivel. Teo Wams, directeur van Natuurmonumenten: “Natuurmonumenten is ontzettend verheugd dat deelnemende melkveebedrijven, zuivelbedrijven en retailers via dit keurmerk laten zien dat ze serieus verantwoordelijkheid willen nemen voor de kwaliteit van ons landschap en onze natuur. Natuurmonumenten volgt de certificering met grote belangstelling.” Ook de Rabobank en Farm Dairy zijn positief over deze ontwikkeling.

Duidelijkheid en onafhankelijkheid
Een duurzame wereld vraagt om juiste keuzes van producenten en consumenten. Het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ helpt bij het maken van die keuzes. Het is een breed gedragen, onafhankelijk keurmerk met een integrale benadering van duurzaamheid. Alleen producten die aantoonbaar volgens de onderliggende duurzaamheidscriteria worden geproduceerd en verwerkt mogen dit keurmerk dragen.

Eerste producten en een breder verdienmodel
“Het is de ambitie van FrieslandCampina om begin 2019 de eerste gecertificeerde duurzamere zuivelproducten op de markt te brengen. Omdat deelname aan het PlanetProof Zuivel keurmerk extra duurzaamheidsinspanningen vraagt, betaalt FrieslandCampina de deelnemende leden-melkveehouders een extra vergoeding voor deze melk”, aldus Bas Roelofs, Directeur FrieslandCampina Nederland.

Het economisch versterken van natuurinclusieve melkveehouderij is het doel van NM2050. Naast meerwaarde in de markt staan ook andere verdienmodellen centraal zoals groenfinanciering en eventuele toekomstige voordelen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. NM2050 wordt ondersteund door de 3 Noordelijke provincies en is gelieerd aan de duurzame zuivelmerken Weide Weelde en kaasmerk De Fryske. “De Provincie Fryslân vindt de ontwikkeling van PlanetProof zuivel een steun in de rug voor meer natuurinclusieve melkveehouderij”, aldus gedeputeerde Johannes Kramer.

‘On the way to PlanetProof’
Via het PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten is er al een groot assortiment en zijn er veel bedrijven gecertificeerd in de Agro & Food-sector. Hieronder vallen op dit moment onder meer: aardappelen, groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. SMK geeft met PlanetProof aan boeren de handvatten om doelgericht te werken aan verduurzaming. Onafhankelijke certificatie instellingen voeren de controles uit. SMK verwacht in de loop van november de criteria voor zuivel onder het keurmerk On the way to PlanetProof te publiceren.


Voor meer informatie, neem contact op met Wim Uljee, Communicatie Manager van SMK, wuljee@smk.nl, 070 358 63 00 Meer informatie over SMK en PlanetProof: www.planetproof.nl(Consument) en www.planetproof.eu (B2B).